ചിത്രങ്ങൾ/2023/11/18/Sogears123.jpg

മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക്: നിർമ്മാതാവ്: WEG; സാധ്യത: 415 V ABB

മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക്: നിർമ്മാതാവ്: WEG; സാധ്യത: 415 V ABB

100451406 ഇല്ല MOTOR ELEC:BN90LA4;1.5 KW;4P;FLANGE;S1 MOTOR, ELECTRIC: PART NO: BN90LA4; POTENTIAL: 230/400 V; PHASE: 3 PH; POWER: 1.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1390 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP55; SHAFT DIAMETER: 26.8 MM; INSULATION CLASS: F; CONNECTIO BN90LA4 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100461114 ഇല്ല MOTOR ELEC:30 KW;4P;B3 FOOT FT;415 V MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 30 KW; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT FT 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100461424 ഇല്ല FAN ELEC:240 V;CEILING;52 IN;5 FAN, ELECTRIC: TYPE: CEILING; DIAMETER: 52 IN; POTENTIAL: 240 V; OPERATION METHOD: REVERSIBLE 3 SPEED MOTOR; SPECIAL FEATURES: WITH PULL SWITCH FOR FAN/LIGHT; BLADE QUANTITY: 5 FCF004 BLACK ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100462179 ഇല്ല BRUSH ELEC:1607-014138;FD 385.A77;10 MM BRUSH, ELECTRICAL: MANUFACTURER: BOSCH, PART NO: 1607-014138; MANUFACTURER: SKIL DREMEL, PART NO: FD 385.A77; CONNECTION TYPE: FLAT PIN; MATERIAL: CARBON; WIDTH: 10 MM; LENGTH: 16 MM; THICKNESS: 5 MM 1607-014138 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് സെറ്റ് 14
100471134 ഇല്ല MOTOR ELEC:18.5 KW;415 V;2 POLE;FOOT;WEG MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 18.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2; FRAME: 160M; MOUNTING FACILITY: FOOT MOUNT B3; DUTY RATING: S1; TYPE: WEG PREMIUM EFFICIENCY; CLASSIFICATION: IP66 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100484129 ഇല്ല MOTOR ELEC:2.5 KW;230/400 VAC;MVE 3800/1 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 230/400 VAC; CURRENT: 8.13/4.67 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 2.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1000 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 6; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; CONNECTION LOCATION: TERMINAL BOX, TOP; TYPE: VIBRATING; TEMPERATURE CLASS: T4 MVE 3800/1 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100484130 ഇല്ല MOTOR ELEC:7.5 KW;400 VAC;MVE 9000/1 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 400 VAC; CURRENT: 13 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 7.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1000 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 6; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; CONNECTION LOCATION: TERMINAL BOX, TOP; TYPE: VIBRATING; TEMPERATURE CLASS: T4 MVE 9000/1 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 4
100494724 ഇല്ല MOTOR ELEC:90 KW;415 V;990 RPM;315S/M MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 90 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 990 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 6; FRAME: 315S/M; MOUNTING FACILITY: FLANGED; ENCLOSURE RATING: IP66; INSULATION CLASS: F; DUTY RATING: S1; TYPE: SQUIRREL CAGE; DIRECTION: BI-DIRECTIONAL; CASING MATERIAL: CAST IRON; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100538979 ഇല്ല MOTOR ELEC:WEG;110 KW;415 V;280S/M;W22 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: UNKNOWN; POTENTIAL: 415 V; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 110 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 280S/M; MOUNTING FACILITY: FOOT; SHAFT DIAMETER: 80MM M6 (22 MM KEYWAY); SPECIAL FEATURES: C/W TERMINAL BLOCK W22 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 3
100538987 ഇല്ല MOTOR ELEC:WEG;37 KW;415 V;200L;50 HZ MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: UNKNOWN; POTENTIAL: 415 VAC; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 37 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2; FRAME: 200L; SHAFT DIAMETER: 55 MM M6 (16 MM KEYWAY); SPECIAL FEATURES: C/W TERMINAL BOARD W22 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100539046 ഇല്ല MOTOR ELECTRIC:WEG;275 KW;415 V;;355M/L MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: 355M/L/275KW; POTENTIAL: 415 VAC; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 275; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 355M/L; MOUNTING FACILITY: FOOT; SHAFT DIAMETER: 100 MM; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: 28 MM KEYWAY 355M/L/275KW ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100539288 ഇല്ല MOTOR ELEC:WEG;4 KW;112;B35;W22 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: UNKNOWN; POWER: 4 KW; FRAME: 112; MOUNTING FACILITY: B35; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 BG00556712 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100539296 ഇല്ല MOTOR ELECTRIC:WEG;3 KW;L100L;B35T MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: UNKNOWN; POWER: 3 KW; FRAME: L100L; MOUNTING FACILITY: B35T BG00556700 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100541190 ഇല്ല MOTOR ELEC:400 KW;415 V;4P;HGF315;B3 MOTOR, ELECTRIC: OEM: WEG, PART NO: UNKNOWN; POTENTIAL: 415 VAC; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 400 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: HGF315; MOUNTING FACILITY: B3; ENCLOSURE RATING: IP55; INSULATION CLASS: H; DUTY RATING: S1; TYPE: SQUIRREL CAGE INDUCTION; TEMPERATURE CLASS: F; DIRECTION: BI-DIRECTIONAL; COOLING METHOD: TEFC-IC 411; SPECIAL FEATURES: WITHOUT FORCE COOLING 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100541191 ഇല്ല MOTOR ELEC:450 KW;415 V;355A/B;IE3 W22 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 VAC; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 450 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 355A/B; MOUNTING FACILITY: B3; ENCLOSURE RATING: IP55; INSULATION CLASS: H; DUTY RATING: S1; TYPE: SQUIRREL CAGE INDUCTION; TEMPERATURE CLASS: B; DIRECTION: BI-DIRECTIONAL; COOLING METHOD: TEFC-IC 411; SPECIAL FEATURES: EFFICIENCY FACTOR: IE3 W22 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100547608 ഇല്ല MOTOR ELEC:315 KW;415 V;4 P;355ML;IP66 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 315 KW; FREQUENCY: 50 HZ; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 355ML; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100554130 ഇല്ല MOTOR ELEC:315 KW;415 V;543 A;1490 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 543 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 315 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1490 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 355M/L-04; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP55; INSULATION CLASS: F; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: POWER FACTOR: 0.84 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100554132 ഇല്ല MOTOR ELEC:4 KW;415 V;8.09 A;1455 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 8.09 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 4 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1455 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 112M-04; MOUNTING FACILITY: FOOT/FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP55; INSULATION CLASS: F; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: POWER FACTOR: 0.77 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100554133 ഇല്ല MOTOR ELEC:200 KW;415 V;366 A;995 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 366 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 200 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 995 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 355M/L-06; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP55; INSULATION CLASS: F; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: POWER FACTOR: 0.79 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100554135 ഇല്ല MOTOR ELEC:37 KW;415 V;63.6 A;1485 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 63.6 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 37 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1485 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: M3BP 225SMA; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; INSULATION CLASS: F; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: IE3; SPECIAL FEATURES: IMB3/IM1001; POWER FACTOR: 0.85 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100554137 ഇല്ല MOTOR ELEC:4 KW;415 V;8.09 A;1455 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 8.09 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 4 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1455 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 112M; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP66; INSULATION CLASS: H; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: POWER FACTOR: 0.77 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
100554139 ഇല്ല MOTOR ELEC:5.5 KW;415 V;10.1 A;1465 RPM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 10.1 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 5.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1465 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 132S; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP66; INSULATION CLASS: H; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EFFICIENCY: W22 IE3 TOP PREMIUM; SPECIAL FEATURES: POWER FACTOR: 0.84 അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
100555155 ഇല്ല MOTOR ELEC:30 KW WEG W22 12913986 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: 12913986; POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 54.6 A; PHASE QUANTITY: 3; POWER: 30 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 2970 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2; FRAME: 200L; MOUNTING FACILITY: B3R FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; SHAFT DIAMETER: 55 MM; INSULATION CLASS: H; CONNECTION LOCATION: SIDE; DUTY RATING: S1; TYPE: W22 SQUIRREL CAGE; TEMPERATURE CLASS: 80K; DIRECTION: CW AND CCW; CASING MATERIAL: CAST IRON; CLASSIFICATION: IE3 PREMIUM EFFICIENCY; COOLING METHOD: IC411 TEFC; ADDITIONAL INFORMATION: TEMPERATURE RATING: -20 DEG C TO 40 DEG C; DOUBLE LIP OIL SEAL അജ്ഞാതൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1

മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക്: നിർമ്മാതാവ്: WEG; സാധ്യത: 415 V ABB

MOTOR ELEC:45 KW;4P;FLANGE;415 V;3 PH MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 45 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1500 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: FLANGE; DUTY RATING: S1; SPECIAL FEATURES: DOWN MOUNTED 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:75 KW;4P;415 V;3 PH;S1;50 HZ MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 75 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1475 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; DUTY RATING: S1; SPECIAL FEATURES: DOWN MOUNTED KW 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:90 KW;4P;FOOT;380/660 V;3 PH MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 380/660 V; PHASE: 3 PH; POWER: 90 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1480 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: FOOT; INSULATION CLASS: H; CONN D 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:90 KW;4P;B3;415 VAC;3;S1 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 VAC; PHASE: 3; POWER: 90 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1480/1485/1780/2785 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:0.25 KW;4P;B14S;FLANGE;415 V MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: LINCOLN; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3; POWER: 0.25 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1340 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: B14S; MOUNTING FACILITY: FLANGE; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:1.5 KW;4P;90;B3;415 V;3;S1 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3; POWER: 1.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1420 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 90; MOUNTING FACILITY: B3; DUTY RATING: S1; CLASSIFICATION: EXPLOSION PROOF; SPECIAL FEATURES: EFF2 EFFICIENCY; MULTI VOLTAG 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:45 KW;4P;225S/M;FLANGE;415 V MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 45 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1480 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 225S/M; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP66; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:7.5 KW;4P;B3 FOOT; B5 FLANGE MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; CURRENT: 15 A; PHASE: 3 PH; POWER: 7.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1455 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT; B5 FLANGE; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:2.2 KW;4P;B3 FOOT; B5 FLANGE MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 2.2 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1500 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT; B5 FLANGE; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:22 KW;2P;FOOT;415 V;3 PH;S1 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 22 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 3000 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2P; MOUNTING FACILITY: FOOT; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 6
MOTOR ELEC:15 KW;4P;1500RPM; B5 FLANGE MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 15 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1500 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT; B5 FLANGE; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:22 KW;4P;1465RPM; B5 FLANGE MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 22 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1465 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT; B5 FLANGE; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 3
MOTOR ELEC:15 KW;2P;FOOT;415 V;3 PH;S1 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 15 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 3000 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2P; MOUNTING FACILITY: FOOT; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:160 KW;4P;315S/M;FOOT;415 V MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 160 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1480 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 315S/M; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; DUTY RATING: S1 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
FAN ELEC:30 W;230-240 V;AXIAL EXTRACTOR FAN, ELECTRIC: TYPE: AXIAL EXTRACTOR; DIAMETER: 6 IN; POTENTIAL: 230-240 V; POWER: 30 W; AIR FLOW CAPACITY: 266 M3/HR; OPERATION METHOD: PULL CORD; MOUNTING FACILITY: PANEL; WIDTH: 210 MM; LENGTH: 210 MM GXC6 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 3
MOTOR ELEC:450 KW;4P;415 V;3 PH;S1;CI MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: ABB; POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 450 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1500 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; DUTY RATING: S1; CASING MATERIAL: CI; SPECIAL FEATURES: WITH +037 DRIVE END ROLLER BEARING, +701 NON DRIVE EN 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
SWITCH DSCNNCT:220 V;40 A;STOVE;50 HZ SWITCH, DISCONNECT: POTENTIAL: 220 V; CURRENT: 40 A; APPLICATION: STOVE; SPECIAL FEATURES: DUAL POLE; FREQUENCY: 50 HZ 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 27
SWITCH DSCNNCT:ECO30016M;CHANGEOVER;4 SWITCH, DISCONNECT: MANUFACTURER: SOCOMEC, PART NO: ECO30016M; TYPE: CHANGEOVER; POTENTIAL: 500 V; CURRENT: 160 A; POWER: 64 KVA; WIDTH: 400 MM; HEIGHT: 500 MM; OPERATED: LEVER HANDLE; MOUNTING FACILITY: WALL; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; ENCLOSURE RATING: ECO30016M ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
SWITCH DSCNNCT:ECO30025M;CHANGEOVER;4 SWITCH, DISCONNECT: MANUFACTURER: SOCOMEC, PART NO: ECO30025M; TYPE: CHANGEOVER; POTENTIAL: 500 V; CURRENT: 250 A; POWER: 100 KVA; WIDTH: 600 MM; HEIGHT: 800 MM; OPERATED: LEVER HANDLE; MOUNTING FACILITY: WALL; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; ENCLOSURE RATING ECO30025M ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
SWITCH DSCNNCT:ECO3080M;CHANGEOVER;1 M SWITCH, DISCONNECT: MANUFACTURER: SOCOMEC, PART NO: ECO3080M; TYPE: CHANGEOVER; POTENTIAL: 500 V; CURRENT: 800 A; POWER: 320 KVA; WIDTH: 800 MM; HEIGHT: 1 M; OPERATED: LEVER HANDLE; MOUNTING FACILITY: WALL; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; ENCLOSURE RATING: IP ECO3080M ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
FAN ELEC:EOS 50;0.75 KW;230/400 V;3;6 FAN, ELECTRIC: PART NO: EOS 50; TYPE: EXHAUST; DIAMETER: 1.27 M; POTENTIAL: 230/400 V; POWER: 0.75 KW; MATERIAL: SS 304; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 3; AIR FLOW CAPACITY: 0.76 M3/HR; OPERATION METHOD: ELECTRICITY; MOUNTING FACILITY: WALL; BLADE QUANTITY: 6; EOS 50 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:1.1 KW;380 V;3;S1;IP54;14 MM MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 380 V; PHASE: 3; POWER: 1.1 KW; SPEED: 1400 RPM; ENCLOSURE RATING: IP54; SHAFT DIAMETER: 14 MM; DUTY RATING: S1; DIRECTION: DIRECTION: BI-DIRECTIONAL; SPARE 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:W22;22 KW;4P;180L;FLANGE B5 MOTOR, ELECTRIC: MANUFACTURER: WEG, PART NO: W22; POTENTIAL: 380/415/660 V; PHASE: 3; POWER: 22 KW; FREQUENCY: 50/60 HZ; SPEED: 1460-1765 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 180L; MOUNTING FACILITY: FLANGE B5; ENCLOSURE RATING: IP55; DUTY RATING: S1 W22 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:0199AR27165;55 KW;4P;BASE;F MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 55 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1480 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 250 S/M; MOUNTING FACILITY: FOOT; ENCLOSURE RATING: IP66; SHAFT DIAMETER: 70 MM; INSULATION CLASS: F; CONNECTION LOCATION: 0199AR27165 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:55 KW;4;250 S/M;415 VAC;3;S1 MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 VAC; PHASE: 3; POWER: 55 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1485 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4; FRAME: 250 S/M; MOUNTING FACILITY: B35 FOOT/FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP66; DUTY RATING: S1; TYPE: SQUIRREL CAGE; CLASSIFICATION: P 0 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
SWITCH DSCNNCT:8023A;ISOLATOR SWITCH, DISCONNECT: PART NO: 8023A; TYPE: ISOLATOR; REFERENCE NO: 14-FDR-01/2/3,17-SCR-01, 06-SCR-01 8023A ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 9
MOTOR ELEC:VIBRAMECH;KEE 60-6 MOTOR, ELECTRIC: OEM: VIBRAMECH, PART NO: KEE 60-6; POTENTIAL: 380 V - 415 V; PHASE QUANTITY: 3; POWER:; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1200 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 6; TYPE: VIBRATOR 17-SCR-01 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 3
MOTOR BRK:900/PS/WEG/FL/0.75;3.18 A;80 MOTOR, BRAKE: PART NO: 900/PS/WEG/FL/0.75; POTENTIAL: 220/380/400 V; CURRENT: 3.18 A; POWER: 0.75/0.85 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1380-1695 RPM; FRAME: 80 900/PS/WEG/FL/0.75 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:77786;40 HP;4P;374T;B3 FOOT MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 40 HP; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1465 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 374T; MOUNTING FACILITY: B3 FOOT; DUTY RATING: S1 77786 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1
MOTOR ELEC:1.5 KW;4P;FLANGE;415 V;3 PH MOTOR, ELECTRIC: POTENTIAL: 415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 1.5 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1680 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP55; SHAFT DIAMETER: 150 MM; INSULATION CLASS: F; CONNECTION LOCATION: TERMINAL BO 59578 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:301002/25/2D;LS4112-4AH;4P;H MOTOR, ELECTRIC: PART NO: 301002/25/2D; PART NO: LS4112-4AH; POTENTIAL: 400 V; PHASE: 3 PH; POWER: 4 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 1440 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 4P; FRAME: 112M; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP55; SHAFT DIAMETER: 32 MM; 301002/25/2D ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 2
MOTOR ELEC:GE90157;2.2 KW;2;100L-4;S1 MOTOR, ELECTRIC: PART NO: GE90157; POTENTIAL: 240/415 V; PHASE: 3 PH; POWER: 2.2 KW; FREQUENCY: 50 HZ; SPEED: 2790-3390 RPM; ELECTRICAL POLE QUANTITY: 2; FRAME: 100L-4; MOUNTING FACILITY: FLANGE; ENCLOSURE RATING: IP55; SHAFT DIAMETER: 11 MM; INSULATION CL GE90157 ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് EA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ഗിയർഡ് മോട്ടോഴ്‌സും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നിർമ്മാതാവും

ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രൈവ് വിദഗ്ദ്ധനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് നേരിട്ട് മികച്ച സേവനം.

സ്പർശിക്കുക

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 ചാങ്ജിയാങ് റോഡ്, യാന്റായ്, ഷാൻഡോംഗ്, ചൈന(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2023 സോജിയേഴ്സ്. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.

തിരയൽ